AlignerPro - Dr Enzo Pasciuti
Regulamin kursów organizowanych przez
ORTOTECH

 

I
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez firmę ORTOTECH Przemysław Hajdacki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 131/15 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, zwaną dalej Organizatorem.

2. Regulamin zawiera:

a) sposób organizacji i tryb kształcenia

b) zasady i tryb naboru uczestników

c) prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

d) wysokość opłat za udział w kształceniu

e) postanowienia końcowe

 

II Sposób, tryb i miejsce kształcenia

 

 1. Firma ORTOTECH wpisana jest do Rejestru Podmiotów Prowadzących
  Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Okręgowa
  Radę Lekarską w Warszawie.
 2. Firma ORTOTECH Przemysław Hajdacki organizuje szkolenia z zakresu stomatologii, ortodoncji, chirurgii.
 3. Forma i warunki kształcenia, program kursu oraz jego regulamin zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
  1. Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie kursu teoretycznego z możliwością zajęć praktycznych wyłącznie na typodontach. Zajęcia praktyczne nie będą prowadzone na pacjentach.
  2. Bazę szkoleniową stanowi przystosowana do charakteru kursu, wynajęta na czas szkolenia sala konferencyjna..
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca kursu, ze względu na warunki niezależne od Organizatora. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania uczestników o tym fakcie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników.
  5. Ze szczegółowym programem kursu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kursy.ortotech.pl oraz www.getaligned.eu
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji programu kursu oraz materiałów edukacyjnych w zależności od sugestii wykładowców, wielkości grupy i innych czynników.
  7. Językiem wykładowym kursu jest język angielski.

III Zasady i tryb naboru uczestników

 

 1. Informacja o uruchomieniu kursu przekazywana jest poprzez wiadomości email, telefonicznie, ogłoszenia na stronach www oraz w czasopismach branżowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja w bazie danych prowadzonej przez
  Organizatora oraz uiszczenie opłaty za kurs na konto Organizatora w terminach i
  wysokościach przewidzianych w informacji podawanej przez Organizatora lub
  wcześniej ustalonych indywidualnie z Organizatorem
 3. O kolejności zapisu decyduje data dokonania opłaty kursowej.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę VAT wystawioną na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika.
 5. W przypadku dużego zainteresowania, przekraczającego warunki organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Kolejne osoby z listy
  rezerwowej będą informowane prze Organizatora o ewentualnych zwolnionych
  miejscach.
 6. Firma ORTOTECH zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych, zdarzeń losowych lub innych niezależnych od Organizatora.
  Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich uczestników.
 7. W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się do zwrotu przyjętych płatności w pełnej wysokości, na konta bankowe wskazane przez Uczestników w ciągu 7 dni roboczych. Organizator nie zwraca innych kosztów i strat poniesionych przez Uczestników w związku z odwołaniem lub zmianą terminu kursu.
 8. W przypadku odwołania kursu uczestnik ma prawo ubiegać się o uczestnictwo w kursie w edycji zagranicznej, Organizator w takim przypadku zobowiązuję się udzielić pomocy w zapisie do innej grupy.

IV
Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

 

 1. Kurs podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów
  dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program kursu, który będzie realizowany w wyznaczonych
  wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminie i lokalizacji.
 3. Przewodniczący Komitetu Naukowego zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny.
 4. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV 1 za udział w kursie każdy Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne.
 5. Uczestnicy kursu otrzymają po jego zakończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie i
  otrzymanych punktach edukacyjnych.
 6. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:
  1. Imię nazwisko uczestnika
  2. tytuł kursu
  3. data i miejsce kursu
  4. imię nazwisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego
  5. podpis Przewodniczącego Komitetu Kursu
  6. nazwę organizatora
  7. podpis organizatora
  8. informację o akredytacji organizatora i kursu
 7. Nagrywanie video podczas kursu jest zabronione. Wykonywanie zdjęć fotograficznych bez zgody wykładowcy/wykładowców jest zabronione.
 • Wizerunki pacjentów prezentowane w materiałach wykładowych są chronione prawem, bez wyraźnej zgody wykładowcy wykonywanie zdjęć jest zabronione.
 • Dozwolone jest nagrywanie audio wyłącznie na własny użytek Uczestnika.

 

V Opłaty za udział w kształceniu

 1. Opłaty za kurs przedstawiane są na stronie internetowej organizatora oraz w materiałach promocyjnych. Opłata może zostać obniżona zgodnie z promocją przekazaną w materiałach informacyjnych oraz na stronie www.kursy.ortotech.pl oraz www.getaligned.eu
 2. Opłata może być opłacona jednorazowo w całości lub w ratach według harmonogramu podanego przez Organizatora
 3. Ustaloną przez Organizatora opłatę należy wpłacić na konto firmowe tj.

Alior Bank: 06 2490 0005 0000 4600 4368 1649 lub dokonać  płatności online poprzez stronę www.getaligned.eu

 1. Opłata kursowa nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestnika.
 2. Opłata kursowa obejmuje lunch oraz przerwy kawowe.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika do 30 dni przed kursem firma ORTOTECH zwraca pełną wpłatę dokonaną na konto Organizatora. Przy rezygnacji z kursu w terminie 29-15 dni Organizator zwraca 50% wpłaty. W terminie poniżej 15 dni ze względów organizacyjnych opłata nie jest zwracana.
 4. Zarejestrowany uczestnik może przekazać swoje miejsce na liście uczestników
  innej osobie, ale tylko przed rozpoczęciem kursu.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w zajęciach
  prowadzonych w ramach kursu.

 

 

VI Postanowienia końcowe

 

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać w siedzibie
  Organizatora. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach regulaminu.
 2. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora, Uczestnik kursu wyraża zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym
  do organizacji kursu i przedstawienia ofert. Uczestnikom kursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i wykasowania z bazy Organizatora.
 3. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.